Selecteer de taal

  huisjes transpAlgemene huurvoorwaarden

   

  1.  VERHUUR EN HUUR

  1. Partijen sluiten een overeenkomst van huur en verhuur betreffende een gemeubileerde vakantiewoning gelegen in: 03579 Orxeta, Alicante, Spanje aan de Carrer Major 89  verder te noemen 'het gehuurde'.
  2. Uitsluitend personen van 25 jaar en ouder worden geacht een huurovereenkomst aan te gaan. Het gehuurde mag door niet meer dan het aantal overeengekomen personen worden bewoond. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven. De toegang tot het gehuurde wordt aan huurder ontzegd indien er meer personen zich in de woning bevinden als is overeengekomen. Indien er (op een later tijdstip) buiten medeweten van verhuurder of zijn vertegenwoordiger ter plaatse, toch extra personen logeren, is dit een reden voor verhuurder om de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen, zonder restitutie van huurgelden.
  3. Nadat huurder gereserveerd heeft, ontvangt hij van verhuurder binnen 5 dagen een bevestiging, de ‘’Handleiding en huisregels gasten van Casa Oliveira" en een betalingsverzoek. Verhuurder verzoekt huurder deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk mede te delen. Indien huurder binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging heeft gehad, verzoeken wij hem om direct contact op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan. Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de reservering is bevestigd en de eerste betaling is ontvangen. De overeenkomst betreft de verhuur van een vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.
  4. In het gehuurde zijn geen huisdieren toegestaan. Roken en drugsgebruik zijn evenmin toegestaan. Bij een vermoeden van, of daadwerkelijk vastgesteld drugsgebruik worden huurder en overige gebruikers onmiddellijk de toegang tot de woning ontzegt zonder recht op restitutie van de door huurder betaalde huurgelden.
  5. De huurprijs is het bedrag voor het gebruik van het vakan­tiehuis, inclusief gebruik van de vaste inventaris, en exclusief waarborgsom, daadwerkelijk verbruik elektriciteit ad € 0,40 per KwH (begin- en eindstanden worden vastgesteld en aan verhuurder overlegd), exclusief kosten verbruik briketten t.b.v. houtkachel, exclusief verbruik pelletkorrels t.b.v. de pelletkachel en exclusief de kosten voor de eindschoonmaak zijnde € 150,- Al deze kosten worden in mindering gebracht op de verschuldigde waarborgsom.
  6. Wel inbegrepen zijn bad-, bed- en keukenlinnen, normaal verbruik van water, WiFi, de aanwezig zijnde hoeveelheden: shampoo, douchegel, toiletpapier, vaatwasblokjes en afwasmiddel. Eventuele extra benodigdheden zijn voor rekening van huurder.

  2.  HUURPERIODE

  De huurperiode begint op de overeengekomen aanvangsdag  en eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode.
  Tenzij anders met huurders overeengekomen is het gehuurde beschikbaar vanaf 15.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient het gehuurde op de laatste dag van de huurperiode voor 11.00 uur te worden verlaten. Inchecken geschiedt d.m.v. een sleutelkluisje waarin de sleutels zijn opgeborgen. De toegangscode van de kluis wordt na het definitief sluiten van de huurovereenkomst en de ontvangst van de totale huursom aan huurder medegedeeld. Deze code mag niet worden overgedragen. De huurder krijgt de sleutels in bruikleen en is nimmer gerechtigd sleutels na vertrek onder zich te houden en/of te dupliceren. Op de dag van vertrek dienen de sleutels in genoemd sleutelkluisje achter te worden gelaten, en dient de toegangscode op: 0000 te worden gezet.

  • Bij verlies, diefstal of anderszins van de sleutel worden hiervoor €50 in rekening gebracht, in te houden op de betaalde waarborgsom.

  3.  AANTAL PERSONEN

  De vakantie woning wordt aan maximaal 4 personen beschikbaar gesteld.

  4.  HUURPRIJS

  De huurprijs dient te worden voldaan als volgt:

  • 50% te voldoen uiterlijk 1 week na ontvangst van de bevestiging van deze overeenkomst op de bankrekening van verhuurder.
  • 50% + waarborgsom te voldoen uiterlijk 6 weken voor aanvang van uw verblijf op de bankrekening van verhuurder.
  • Mocht de aanvang van de huur binnen een termijn van 6 weken na ondertekening en bevestiging plaatsvinden, dan dient huurder 100% van de huurprijs + de waarborgsom te voldoen.
  • Indien na ondertekening en ontvangst van de huurovereenkomst binnen de termijn van 7 dagen de aanbetaling niet is ontvangen, wordt deze huurovereenkomst van rechtswege verbroken.
  • Met het voldoen van een termijn van, of de gehele huursom bevestigt u deze huurovereenkomst te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
  • Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

   5.  WAARBORGSOM

  De waarborgsom bedraagt € 450,00 en dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die verhuurder kan lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.

  Huurder betaalt vooraf en uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurovereenkomst genoemde waarborgsom op een door verhuurder te verstrekken bankrekening. Verhuurder zal bij het einde van de huur deze waarborgsom terugbetalen onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder verschuldigd is (zie artikel 1) en eventuele schade door huurder en/of gebruikers veroorzaakt.

  Mocht de waarborg niet toereikend zijn dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

  6.  ANNULERING

  Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient per email te worden bevestigd via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  Annuleringsvoorwaarden:

  • Bij annulering binnen 48 uur na betaling van de eerste betaling geldt een volledige restitutie van het boekingsbedrag.
  • Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 50% van de huurprijs
  • Bij annulering vanaf de 6e tot de 4e week voor aanvang van het verblijf bedragen de annuleringskosten 60% van de huurprijs
  • Bij annulering vanaf de 4e week tot de eerste verblijf dag bedragen de annuleringskosten 90% van de huurprijs
  • Bij annulering op de eerste verblijf dag of later bedragen de annuleringskosten 100% van de huurprijs.
  • Indien huurder binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet is gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huurprijs verschuldigd.

  Indien de huurder na aankomst zijn verblijf voortijdig beëindigt is verhuurder geen terugbetaling aan huurder verschuldigd.

  Huurder wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

  7.  VERPLICHTINGEN VERHUURDER

  Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeen­gekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

  8.  VERPLICHTINGEN HUURDER

  Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebrui­ken en het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Eindschoonmaakkosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs en worden in mindering gebracht op de betaalde waarborgsom. Bij vertrek dient huurder: alle vuilbakken te ledigen, serviesgoed schoon in de daarvoor bestemde kasten terug te plaatsen, alle afwas te doen, de vaatwasser leeg te ruimen, koelkast/diepvries schoon en leeg achter te laten, tuinkussens binnen te zetten, ramen en deuren te sluiten, verlichting, ventilatoren en kachels uit te schakelen, beide voordeuren af te sluiten m.g.v. de sleutels, sleutels op te bergen in de sleutelkluis, de code hiervan terug op 0000 te zetten en de meterstanden op te nemen en door te geven aan verhuurder. Het verplaatsen van kasten, bedden, tv of het mee naar buiten nemen van enig deel van de inventaris – behoudens uiteraard glaswerk, serviesgoed etc. – is uitdrukkelijk niet toegestaan.

  De “Handleiding en huisregels voor gasten Casa Oliveira” maakt integraal onderdeel uit van deze huurovereenkomst.

  9.  SCHADE

  Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris w.o. sloten en sleutels, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade aan hem, zijn gezinsleden of gasten niet kan worden toegerekend. Derhalve is het belangrijk dat u over een in het buitenland geldige WA verzekering en reisverzekering beschikt.

  Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering aan verhuurder wordt uitgekeerd. Schade dient terstond aan verhuurder te worden gemeld.

  De verhuurder aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of ongemakken in welke vorm en door welke oorzaak ook ontstaan voor en/of aan de huurder, gebruikers of anderen welke zich in of bij de verhuurde woning bevinden.

  10.  KOSTEN HERSTEL

  De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en diens instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ver­huurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald, indien verhuurder goedkeuring daartoe heeft gegeven.

  11.  WANPRESTATIE VERHUURDER

  Indien verhuurder zijn verplichtingen niet nakomt, heeft huurder het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft huurder het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. Als huurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemotiveerd aan verhuurder mee te delen. De verhuurder zal in dat geval de huurprijs geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van de aard en de duur van de wanprestatie, onmiddellijk terugbetalen. Huurder behoudt het recht op schadevergoeding.

  Hierbij wordt opgemerkt dat verhuurder niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken veroorzaakt door werk van derden. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en persoonlijke eigendommen, alsmede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het gehuurde ten gevolge van vertraging of anderszins.

   12.  WANPRESTATIE HUURDER

  Indien huurder de huurprijs niet op de vervaldatum heeft voldaan of andere verplichtingen ingevolge deze overeenk­omst niet nakomt, heeft tussenpersoon het recht om nakoming en / of schadevergoeding te eisen. Als de wanprestatie daartoe voldoende aanleiding geeft, heeft verhuurder het recht zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden. Wanneer verhuurder van dit recht gebruik wil maken, dient hij dit terstond schriftelijk en gemoti­veerd aan huurder mee te delen. Verhuurder behoudt het recht op schadevergoeding.

  13.  KLACHTEN

  Bij klachten dient de huurder zich te wenden tot verhuurder. Het voortijdig verlaten van het gehuurde zonder voorafgaand overleg en wederzijdse toestemming ontslaat de verhuurder van iedere verplichting tot schadeloosstelling.